mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">جزوه صرف و نحو رشته عربی mso-ascii-theme-font:minor-bidi;m" /> mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red">جزوه صرف و نحو رشته عربی mso-ascii-theme-font:minor-bidi;m" />

عنوان(جزوه صرف و نحو رشته عربی)

جزوه صرف و نحو رشته عربی|عنوان|اف بی|39015594|دانلود جزوه صرف و نحو رشته عربی, دانلود ,جزوه صرف و نحو رشته عربی , دانلود جزوه ,صرف و نحو ,رشته عربی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت
هم اکنون فایل با مشخصه ی جزوه صرف و نحو رشته عربی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

جزوه صرف و نحو رشته عربیتوضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته عربی ویژه کنکور - به همراه
تست ها و پاسخ تشریحی

بخش اول صرف و نحو

فصل اول:علم صرف

گفتار اول :کلیات

بند اول: تعریف علم صرف

صرف علمی است که از تغییر کلمه به صورتهاي مختلف بر حسب
معنی مورد نظر گفتگو . میکند


هدف از صورتهاي مختلف که به آنها صیغههاي کلمات میگویند آن
است که کلمات مشتق از اصل واحدي شناخته شوند. مثل
:

صیغه «شرح» که به صورت صیغه هاي «شرح، اشرح، مشروح و . . .
» تغییر میکند. کلمه بر سه نوع است: اسم ، فعل ، حرف


تغییر کلمات بر اسم و فعل جاري و قابل اجراست و حرف بواسطه
آن که همیشه به صورت واحدي است، در آن صرف را دخالتی


نیست.

· تصریف اسم عبارت است از نقل آنها از مفرد به مثنی، جمع،
مصغر کردن و منصوب نمودن آن
.

· تصریف افعال عبارت است از نقل آنها از ماضی به مضارع و
امر
.

از میان اسمها تنها اسمهاي معرب صرف می شوند و از میان
افعال نیز تنها افعال مشتق. اما اسمهاي مبنی و افعال جامد از مبحث


تصریف خارجند.

بند دوم:تنوین

نون ساکن الحاق شده به آخر اسم از لحاظ لفظی نه خطی که
اعتبار دهنده تکرار رسم حرکت می باشد مانند قاضٍ


تنوین داراي اقسام متعددي می باشد:

الف : تنوین تمکین: تنوینی است که به اسماء معرب منصرف
اضافه می گردد ، که نه شبیه به حرف است ، نه مبنی و فعل ممنـوع


از صرف مانند :رجالٌ

ب: تنوین تنکیر : به برخی از اسماء مبنی الحاق می گردد و
بین معرفه و نکره بودن فرق می گذارد ، گاهی مخصـوص اسـم فعـل و


گاهی مخصوص اسامی علم مختوم به "ویه" مثل سیبویه


تنوین عوض: تنوین عوض ازمفرد (مضاف الیه) که به اسماء دائم
الاضافه ، ملحق می گردد مثل" کلاً و بعضاً "گاهی عوض از مضـاف


الیه محذوف است مانند "کلٌ یموت" و گاهی عوض از
جمله است که بعد از اذ می آید که إذ عـوض از جملـه محـذوف مـی باشـد


مانند "لولا إذا بلغت الحلقوم " و گاهی عوض از
حرف است آنچـه کـه ملحـق مـی گـردد بـه اسـماء منقـوص ممنـوع مـن الصـرف


مانند"قاضٍ و هاد

ضوابط : شامل تشدید ، مد ، همزه وصل و قطع می باشد.


تشدید: ادغام دو حرف متجانس و متقارب مانند قدم


مد: الفی محذوف که بعد از الف ساکن ماقبل متحرك بصورت الف
مدي ادا می گـردد ماننـد " اَ اْ مـن" کـه ادغـام صـورت گرفتـه(آمن) تلفظ می گردد. صرف و نحو

WWW.SANJESH.IR «10»

همزه وصل : همزه ایست که اگر درابتداي کلمات قرار گیرد اداي
لفظش ثابت می باشد در حالی که اگر همزه در وسـط کلمـه قـرار


گیرد اداي لفظ ساقط می گردد مانند : اذهب یا خالد – یا خالد
اذْهب


همزه قطع : بر خلاف همزه وصل در هر جا واقع شود لفظش ثابت
می باشد. مانند "یا ولد اَکرم معلمک
"

نکات مهم:

اگر کلمه اي در ذهن تصویري بوجود آورد ولی معناي مستقلی
نداشته باشد حرف نامیده می شود
.

اگر کلمه اي در ذهن تصویري بوجود آورد ولی معناي مستقلی
داشته که خود به دوقسم تقسیم می گردد . اگـر کلمـه اي در زمـان


بکار رفته باشد فعل و در غیر اینصورت اسم گفته می شود.


زمان عربی :

- زمان حال یا زمان در حین تکلم

- زمان مستقبل یا زمان بعد از تکلم تا آینده


- زمان گذشته ، زمان قبل از تکلم تا قبل از آن


تبصره : مجموع زمان حال و آینده را مضارع گفته می شود و امر
از نظر زمانی جزء قسم مستقبل قرار می گیرد
.

بطور خلاصه می توان در خصوص صرف و نحو گفت:


تجزیه: صرف ، با کلمه کار دارد – با ساختار و مشخصات فردي
کلمه کار دارد


ترکیب : نحو، با جمله کار دارد – با نقش کلمه در مجموع یک
جمله کار دارد
.

گفتار دوم : باب فعل

بند اول:مقدمه

افعال جامد بر دو قسمند:

· یک قسم آنها که فقط صیغه ماضی دارند مانند: عسی و لیس

· قسم دیگر آنها که فقط فعل امر دارند مانند: هب و تعالَ.

بعضی از افعال به صورت تام صرف نمیشوند و این نوع نیز بسیار
اندکند مانند: ما برح، ما انفک و ما فَتَی که از اخوات کان هستند و


از آنها جز فعل مضارع مشتق نمیشود. همچنین اوشک و کاد از
افعال مقاربه فقط فعل مضارع دارند
.

بند دوم:ماضی (گذشته)

فعلی است که دلالت بر وقوع اتفاقی یا حالتی در زمان قبل از
زمان تکلم می نماید مانند کَرُم یا کتب ربک علـی نفسـه الرحمـه . از


جمله علامات فعل ماضی این است که ضمیر "تاء" به
آن می چسبد که به آن تآء فاعل و تاء تانیث ساکن مـی گوینـد ماننـد : مـن


حیث خرجت قول وجهک

فعل ماضی به چهار قسم تقسیم میگردد ( کامل ، سابق ، أکمل
وناقص
)

کامل (ماضی ساده): فعلی است که در گذشته اتفاق افتاده و
بطور کامل تمام شده است.مانند: برأ المریض(مریض خوب شد
)

سابق: فعلی که بر اتفاقی دلالت می کند که موقع آن سپري شده
ولی نسبت به فعل ماضی دیگر حال محسوب مـی گـردد ماننـد
:

وقتی مریض مرد صداي شیون بلند شد.

أکمل(ماضی بعید): فعلی که در یک زمان نامعین گذشته واقع
شدهو همراه آن فعل دیگري که وقوع یافته هم آمده باشد.( طریقـه


ساخت: کان+ فعل ماضی ، کان + قد+ فعل ماضی ) مثال: کنت قد
کتبت الرساله قبل قدومه بزمان


ناقص(ماضی استمراري):

دو فعلی که در گذشته همزمان با هم اتفاق می افتد و ایندو
بهم می پیوندند( طریقه ساخت: کان + فعل مضارع) مثال: کنت أکتـب


لما دخل

نکته: فعل ماضی در مقام طلب یا دعا به معنی استقبال است
مانند" غفر االله لک " خداوند شما را بیامرزد ، ویا هرگاه بعـد از إذا
یـا


ان شرطیه بیاید مانند (إذا زرتنی أزورك) یا حرف نفی بعد ازقسمبر
آن وارد شود نیز معناي مستقبل می دهـد ماننـد ( وحیاتـک لا


نکثت عهدك مادمت حیاً)

بند سوم: مضارع

فعلی که در زمان تکلم واقع می شود و همچنین دلالت بر حالت
یا حدوثی در زمان حال و اسـتقبال دارد ماننـد : یحسـنُ – یـرحم


من یشاء

حروف مضارعه شامل "همزه، نون،و یاء " می باشد پس
فعل مضارع از فعل ماضی ساخته می شود با اضافه نمـودن یکـی از حـروف


مضارع در اول کلمه مانند: فعل – یفعل یا "مایعلم جنود
ربک
"

نکته :فعل مضارع در سه حالت به حال تبدیل می گردد
:

سؤالات تستی-1 عین عبارت التی جاء فیها " لام الجحود"
؟


1)انّ الأبرارلفی نعیم 2)فاطمه لتدرس هنا


3)لم یکن االله لیغفر لهم 4)لمل آمن الکفار

-2 عین الصحیح فی النسبه؟

1)أب : أبی 2) القاضی : القاضی 3) الأخ : الأخی 4)
دنیا : دنیائی


-3 عین الجائز فی تقدیم الخبر " إنّ..." ؟


1)عند االله الثواب2 )فی قولک لعجباً

3)فی الحانوت صاحبه 4) لنا للآخره و الاُولی


-4 عین نوع " الّا " فی الآیه الکریمه
" لو کان فیهما آلهه إلا االله لفسدتا "؟


1) استثنائیه 2)زائده

3)صفه بمنزله غیر 4) فصل خبر و قصر و توکید


-5 عین الخطاء عن فعل التعجب ؟

!1)أکرم بزینب2 ) ما الذّ العافیه!

3)ما أعلم تلمیذاً 4) ما أسعداً إنساناً یخاف االله!


-6 عین الصحیح عن إعراب المنادي فی العباره التالیه
" یا حسین ابن عمی!"؟


1) مبنی علی الضم وجوباً 2) منصوب وجوباً


3)مرفوع أو منصوب جوازاً 4)مبنی علی الضم جوازاً


-7 عین الصحیح عن " راسب " و
"إخوان" علی التّوالی " ما راسب إخوانک فی الامتحان"؟

1)خبر مقدم – مبتداي مؤخر 2 -)مبتدا فاعل و قد سد مسد
الخبر


3)مبتدا – رخب 4 -) مبدا خبر و ساد مسد الفاعل


-8 عین العباره التی الجواب فیها فعل مرفوع ؟


1)ألا تأتینا فتري مشاکلنا 2) رب ان صرنی فلا اُخذل


3) صه فأسمع کلامک 4) صه أحسن إلیک


مطالب دیگر:
پاورپوینت تغذیه بوقلمونپاورپوینت بازار ارز و عمليات ارزيپاورپوینت سندرم كبد چربپاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمانپاورپوینت آنتی بیوتیک هاپاورپوینت داروهای ضد سرطان تاکسولپاورپوینت مسکن های گرفته شده از تریاک و نگاهی بر سایر مخدرهاجزوه اصول اخلاق حرفه ای و شئون مهندسیجزوه دوره آموزشی آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانیجزوه دوره آموزش آئین نامه های حفاظت و بهداشت کارجزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تخریب بناهای فرسودهجزوه اصول گودبرداری و ایمنی گودتحقیق بتن هوادار اتوکلاو شده (بتن گازی)تحقیق مصالح و فن آوری های نوین ساختمانیجزوه دوره آموزشی نکات اجرایی تأسیسات مکانیکی ساختمانجزوه آموزشی انشعاب آب شهریجزوه آموزشی روش های تولید صنعتی ساختماننمونه طرح ایمنی، بهداشت، محیط زیست و کیفیت (HSEQ PLAN) صنایع پتروشیمیجزوه آموزشی مکانیزم مدیریت HSE پیمان و تدوین HSE PLANپاورپوینت افزايش بهره وري و تفکر ناب با تاکيد بر بخش خدماتتحقیق ازدواج و طلاقتحقیق چگونه از اثرات ریزگردها بر سلامت خود بکاهیم؟دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورهاجزوه آموزشی ایمنی و سیستم های اتصال زمین (ارتینگ)تحقیق 99 گونه از قرص های روان گردان اکستاسی