line-height:115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-theme-font" /> line-height:115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-theme-font" />

عنوان(مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی))

مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی)|عنوان|اف بی|39015584|دانلود مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی) , دانلود مجموعه تست سالهاي گذشته , دانلود , مجموعه تست سالهاي گذشته ,مجموعه تربیت بدنی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با مشخصه ی مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحیسوالات تست دروس زیر در سالهای اخیرزبان
عمومی وتخصصیفیزیولوژي
و تغذیه ورزشآمار،
سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنیحرکت
شناسی و بیومکانیک ورزشیرشد و
یادگیري حرکتیحرکات
اصلاحی و آسیب شناسی ورزشیمدیریت
سازمان ها و مسابقات ورزشیپاسخنامه

زبان عمومی و تخصصی

PART A: Vocabulary

Directions: choose the word or phrase (I), 2L or ‘$j that best completes each
sequence.

Then mark the correct choice on your answer sheet!

1- A optician suggested that Churchill was wrong not in having …………
packed

with Hitler in 1941.

1) equated 2) pursued 3) featured 4) specified

2- An angry crowd through the gates of the president’s palace.

1) surged 2) triggered 3) coincided 4) approximated

3- The divers have begun to ………… to the surface of the water

1) retain 2) transmit 3) ascend 4) encounter

4- The Central Bink ----- in the currency market today to stabilize the
exchange rate

1) violated 2) intervened 3) attained 4) attempted

5- Unemployment has resulted in the pub1ics ………… with social conditions

1) submission 2) fluctuation 3) discrimination 4) disenchantmentفیزیولوژي و تغذیه ورزش


31ـ کار گیرندههاي مفصلی هنگام فعالیتهاي ورزشی کدام است؟

1) احساس فشار 2) افزایش میزان تهویه

3) جلوگیري از آسیب عضله 4) افزایش فشار خون و ضربان قلب


32ـ کدام یک از تارهاي درون عضلانی، نرون حرکتی گاما را
دریافت میکنند؟


)1 دو سر تارهاي برون دوکی 2) مرکز تارهاي برون دوکی


3) دو سر تارهاي درون دوکی 4) مرکز تارهاي درون دوکی


33 ـ افزایش حالت اسیدوز در مویرگهاي عضلانی، کدام
پیامد را به دنبال خواهد داشت؟


HCO افزایش 1(

3 -

در خون

2) تسهیل در اتصال اکسیژن به هموگلوبین


3) تسهیل در مهار مراکز تنفسی در ساقهي مغز


4) کاهش تنوس عضلات صاف دیوراهي مویرگی


34 ـ چه بخشی در CNS، اطلاعات دروندادي را
از نواحی مختلف مغز دریافت کرده و آنهـا را بـراي آگـاه


کردن قشر حرکتی از الگوهاي حرکتی مناسب ترکیب میکند؟

1) ناحیه بروکادر زیر قشر حسی

2 ) هستهي دمدار عقدههاي قاعدهاي

3 ) هستهي قرمز عقدههاي قاعدهاي

4 ) نورونهاي مخروطی در قشر پیش حرکتی55 ـ اگر از هر یک
از نمرات یک توزیع، 10 واحد کم کنیم و حاصل را بر عدد 15 تقسیم کنیم، میـانگین
ایـن
نمرات 5 خواهد شد میانگین نمرات اصلی
کدام است؟آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

85 (4 30 (3 25 (2 15 (1

X Y

3 9

5 6

7 4

F طبقات

51-55 1

56-60 3

61-65 4

66-70 3

71-75 156 ـ نمر هي 45 علی را در آزمون بیومکانیک در صورتی که
میانگین این آزمـون 30 و انحـراف معیـار آن 10


باشد در نظر بگیرید، نمر هي T معادل نمرهي علی چند است؟

85 (4 65 (3 15 (2 (5/1 1

57 ـ اگر میانگین نمرات تست آمادگی جسمانی 12 و واریانس آن
4 باشد، محمد چه نمرهاي بگیرد تا حداقل


از حدود 84 درصد افراد نمرهي بیشتري گرفته باشد؟

19 (8/ 4 15 (3 (4/3 2 (1 1

58 ـ کدام عبارت صحیح است؟

1) حمید 75 کیلوگرم است. 2) قد احمد 175 است.


3) حسین 165 سانتیمتر است. 4) وزن اکبر 85 کیلوگرم
است
.

59 ـ میا نهي اعداد 6 ،5 ،4 ،3 و 4، کدام است؟

(5 4 (5/4 3 25/4 (2 (4 1

60 ـ در یک آزمون 10 نفر نمره کامل گرفتهاند، رتبه
آنها چقدر است؟


(5/5 4 (5 3 (5/4 2 (1رشد و یادگیري حرکتی91 ـ کدام عبارت در خصوص دیدگاه سیستمهاي پویا در پیدایش
حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن، صحیح


است؟

1) پیدایش چنگ زدن ودسترسی، نوعی بازتاب رشد دستگاه عصبی
است
.

2) حرکات ارادي براي دسترسی و چنگ زدن از طریق بینایی نیز
کنترل . میشود


3) طول دست در حرکت پایه دسترسی و چنگ زدن تغییرات کیفی
ایجاد می . کند


4) دسترسی هدایت شده بصري، انعکاسی از وحدت عملکرد بخشهاي
تحتانی مغز است
.

92 ـ کدام عبارت در خصوص مطالعاتی که روي کودکان محیطهـاي
محـروم انجـام گرفتـه اسـت، صـحیح


میباشد؟

1) مهارت زیردستی، زیاد تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار ندارد.


2) کودکان پرورشگاهی در حرکات خزیدن و ایستادن تأخیر ندارند.


3) کودکان پرورشگاهی در رشد حرکات جابهجایی عق . بماندگی
ندارند


4) راه رفتن کودکان سرخ پوست آریزونایی با کودکان عادي
تفاوتی ندارد
.

93 ـ کدام دسته بازتابها سر را عمود و گذرگاههاي
تنفسی را باز نگه میدارد؟


1 ) بازتابهاي ابتدایی 2 ) بازتابهاي وضعی


3 ) بازتابهاي جابهجایی 4) بازتابهاي حیاتی


94 ـ کدام عبارت در خصوص بینظمیهاي ژنتیکی، صحیح است؟


1) پسران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند


2) دختران تحت تأثیر ژن معیوب قرار . میگیرند


3) نشانگان دان یکی از بینظ . میهاي غالب است


4 ) کم خونی ناشی از کاهش گلبول قرمز نمونهاي از بی ینظم
هاي مغلوب است
.حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
111 ـ مکانیسم آسیب در انگشت شست اسکی بازان، کدام
است؟


1) نزدیک شدن + باز شدن 2) نزدیک شدن + بسته شدن


3) دور شدن + بسته شدن 4) دور شدن + باز شدن


112 ـ ژیمناست جوان در حین انجام حرکت تعادلی بر روي یک پا
دچار درد شدید و تورم در بـالاي کشـکک


زانو میشود. در معاینه قادر به اکستانسیون زانو نمیباشد
کدام یک از موارد زیر محتمل میباشد؟


1) پارگی عضله راست رانی 2) اسپرین عضله پلانتاریس


3) استرین عضلات همسترینگ 4) اسپرین رباط جانبی داخلی زانو


113 ـ در تست عارضه «شانه شناگران» کدام حرکت موجب
تشدید درد میشود؟


1 ) حرکت به پهلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی آن


2) حرکت به عقب بازوي مصدوم و چرخش خارجی آن


3) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش خارجی ناگهانی آن


4) حرکت رو به جلوي بازوي مصدوم و چرخش داخلی ناگهانی آن


114 ـ به وجود آمدن تغییرات شیمیایی بعد از خون مردگی و
کبودي که منجر به تبدیل آن بـه یـک تـوده ي


سخت و غیرمتحرك میشود چه آسیبی نام دارد؟


(Stress fracture) فراکچر استرس (2
Myositis ossificans)) فیکن اوسی میوزیت (1

(Bursitis) بورسیت (4 osteochondritis)) کاندریت استئو (3مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

131
ـ ارکان کمیته ملی
المپیک عبارتند از مجمع عمومی،
..............
.

1)
هیأت اجرایی،
دبیرخانه کل، کمیته تدارکاتی2)
هیأت اجرایی، آکادي
ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار3)
هیأت رئیسه، آکادمی
ملی المپیک و پارالمپیک، خزانهدار4)
هیأت رئیسه، دبیرخانه
کل و خزانهدار132
ـ اگر یک سازمان
ورزشی بخواهد وسایل و لوازم ورزشی اضافی خود را بفروشد، از کـدام روش متـداول


استفاده میکند؟

1)
مناقصه 2) مزایده 3)
ترك مزایده 4 ) ترك مناقصه133
ـ مدیران کل تربیت
بدنی استانها در کدام سطوح مدیریت ورزش کشور قرار میگیرند؟


1)
میانی 2) فوقانی 3)
عملیاتی 4) خط مقدم134
ـ صدور بخشنامهي
تنظیم بودجه برعهدهي کدام نهاد است؟1 )
قوهي مجریه 2 ) قوهي
قضاییه 3) شوراي اقتصاد 4) قوه مقننه135
ـ در مراسم رژه
افتتاحیه یونیور سیادهاي جهانی دانشجویان، ترتیب رژه کاروان ورزشی کشور میزبـان


چگونه است؟

1)
در صفوف میانی 2) به
ترتیب حروف الفبا و نام کشور میزبان3)
اولین تیم صفوف رژه 4
) آخرین تیم صفوف رژه


مطالب دیگر:
تحقیق در مورد صحت گفتار تحقیق در مورد صنایع دستی تحقیق در مورد صنعت بیمه تحقیق در مورد صنعت جهانگردي در جهان تحقیق در مورد طبقه بندي قارجها تحقیق در مورد طراحي موج‌شكن‌هاي كيسوني تركيبي 22 ص تحقیق در مورد طراحي و دوخت 14 ص تحقیق در مورد طراحي و ساخت مزارع آبي 100 ص تحقیق در مورد طراحي و كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت 28 ص تحقیق در مورد طرح توجیهی گاو داری شیری 400 راسی تحقیق در مورد طرز کار موتور اتومبیل 13 ص تحقیق در مورد ظرفیت شش ها 44 ص تحقیق در مورد عدالت در دولت تحقیق در مورد عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان 121 ص تحقیق در مورد عدالت و حقيقت خواهى على عليه السلام کامل شده تحقیق در مورد عرضه برتقاضا 16ص تحقیق در مورد عدل 36 ص تحقیق در مورد عفاف 36 ص تحقیق در مورد علوم طبیعت تحقیق در مورد عمارت هشت بهشت تحقیق در مورد علل و عوامل مؤثر در بزهکاری 13 ص تحقیق در مورد عوامل پيشرفت فرد و جامعه 27ص تحقیق در مورد عمده ترين عوامل خانوادگي مؤثر در پيشرفت تحصيلي و افت تحصیلی دانش آموزان دختر در شهرستان ایذه تحقیق در مورد عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگری در كشورهاي OECD تحقیق در مورد غدير از ديدگاه مستشرقين 66 ص