mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">جزوه آمار،سنجش و انداز" /> mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:red">جزوه آمار،سنجش و انداز" />

عنوان(جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی)

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی|عنوان|اف بی|39015583|دانلود جزوه آمار,سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت بدنی) , دانلود جزوهآمار,سنجش و اندازه گیری , دانلود ,جزوه آمار,سنجش و اندازه گیری ,مجموعه تربیت بدنی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با مشخصه ی جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت)
بدنی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری
رشته تربیت بدنی ویژه کنکوریها - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
-آمار

آمار عبارت است از
مجموعه ای از فنون يا روشها ی ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و
تفسیر داده هایعددی . آمار ابزار
اساسی سنجش و اندازه گیر ی استارزشیابی

فلسفه ی ارزشیاب
رسیدن به اهداف غایی آموزش و پرورش و در نهایت جامعه است. ارکان مهم آموزش و پرورش
عبارتند


از: هدف، برنامه،
روش، وسای یل آموزش ی، ارزشیاب

.

یارزش یاب ، تعیی ین
ارزش يا داور فری یآا برایند سازمان يافته جمع يآور ی، تحل یل و تفس ر اطلاعات و
تفسی یر نتا ج سنجشو اندازه يریگ است.
یبه عبارت د گر، دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات حاصل از اندازه يریگ . و سنجش


یارزش یاب يندیفرآ
است که از اندازه میریگ یها استفاده کند و مقصود از اندازه ريریگ ي، گردآو
اطلاعـات اسـت. در یفرا نـدیارزش یاب ، اطلاعات
بر طبق استانداردهاي ینیمع میتفس یر میشوند تا تصم يریگ یبراساس آنها م سر باشد.
آشکار است کهیموفق یت ارزش یاب
یفیبه ک ت اطلاعات گردآوري یشده بستگ یدراد. فرآ ند، اندازه يریگ یاول ین گام در
ارزش یاب است. نکتـهیمهم ا نکه تا آزمون
نباشد، اندازه يریگ نمیمفهوم پ یدا کند و چنانچه آزمون و اندازه يریگ انجام نشود،
امر ارز یابی مقـدورنخواهد بود.

یهدف از ارزش یاب
یتسه میل در تصم يریگ یمنطق است و تعیی فراین هدفها، اول ین گام در یند ارزش یاب .
است


مدل یارزش یابیارزش یاب ی، فرآ
میند تصم يریگ ییایپو است که شامل سه جزء است
:

)1
يگردآور اطلاعات
مناسب (اندازه يریگ

)

ارزشیابی اندازهگیري
آموزش پیشآزمون هدفها « 14» مجموعه تربیت بدنی
)2
قضاوت در مورد ارزش
این اطلاعات طبق برخی استانداردها)3
میتصم يریگ یبر اساس
ا ن اطلاعاتيهدفها اندازه يریگ
یو ارزش یابییهدف نها ياز اجرا
آزمون، بهبود فرا می میند تص يریگ است. شش هدف کلی یکه فرا نـد آمـوزش را تسـهی یل
مـ کننـد،عبارتند از:

-1
جا یگز ین کردن: از
آزمونها می يتوان برا قرار دادن دانشآموزان در کلاس و گروهها مطابق با توانایی یها
شان استفاده کرد
.


-2
تشخیص دادن: آزمونها
را می يتوان برا یتشخ ص نقاط ضعف افراد به کار برد تا بتوان کار را به صـورت فـردي
اصـلاح کرد

تست هاي طبقه بندي شده تکمیلی سنجش و اندازه گیريالف) مقیاس0هاي
اندازه گیري.1
نسبت دادن اعداد به
مقدار معینی از یک صفت را چه می گویند؟1)
ارزشیابی 2) نمره خام
ج) اندازهگیري د) هدف رفتاري.2
براي بیان نتایج هر
نوع انداز : هگیري باید1)
صفت مورد اندازهگیري
قابل مشاهده باشد
.


2 )
وسیله اندازهگیري
تهیه شود
.


3)
مقیاس کمی تعیین گردد.

4)
صفت مورد اندازهگیري
تعریف شود
.


.3
مقایسه و داوري
براساس اطلاعات بدست آمده درباره فرد را با معیاري معین چه میگویند؟


1)
هدفهاي تربیتی

2)
ارزشیابی (سنجش)

3)
هدفهاي رفتاري
عکسالعملها4)
استعمال

.4
هدایت مستمر یادگیري
از طریق کدامیک از انواع ارزشیابی انجام میشود. پیشرفت یادگیرندگان


1)
تکوینی 2) ورودي 3)
تشخیصی 4 ) پایانی.5
در ارزشیابی اطلاعات
به دست آمده وقتی مفید است که
:


1)
به هدف ارزشیابی
مربوط باشد (روایی
)


2 )
از خطاي اندازهگیري
بدور باشد (پایانی) دقت و ثبات3)
مقیاس کمی آن تهیه
شده باشد4)
الف و ب هر دو صحیح
است
.پاسخنامه

-1
گزینه ي « 3» صحیح
است
.

-2
گزینه ي « 4» صحیح
است
.

-3
گزینه ي « 4» صحیح
است
.

-4
گزینه ي « 1» صحیح
است
.

-5
گزینه ي « 4» صحیح
است


مطالب دیگر:
📝مقاله رشته حسابداری :مقایسه پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری📝مقاله رشته روانشناسی:بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد📝مقاله رشته روانشناسی:مقایسه بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید،اسکیزوفرنی غیرپارانوئید و افراد سالم در حافظه یادآوری و بازشناسی📝نمونه سوالات ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه📝نمونه سوالات ریاضیات و آمار1 دهم انسانی نوبت دی ماه📝دانلود فیلمهای نتفلیکس📝دانلود كتاب Nanostructured Semiconductors in Porous Alumina Matrices: Modeling Synthesis and Properties📝دانلود كتاب Sprayed Concrete Lined Tunnels📝دانلود کتاب صوتی خداحافظ سالار📝دانلود کتاب صوتی زنانی که با گرگ ها می دوند📝بهترین پکیج افزایش آلت تناسلی📝دانلود كتاب Using and Administering Linux: Volume 2: Zero to SysAdmin: Advanced Topics📝مقاله رشته پرستاری:اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دانشجویان دختر پرستاري📝نمونه سوالات حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت دی ماه همراه با راهنمای تصحیح📝نمونه سوالات حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه همراه با راهنمای تصحیح📝نمونه سوالات جغرافیا 2 پایه یازدهم درس 1 تا 11📝نمونه سوالات کل کتاب جغرافیا 3 پایه دوازدهم📝طرح درس سالانه جغرافیا پایه دوازدهم📝طرح درس روزانه دنباله های حسابی ریاضی دهم📝تحقیق درباره فرآیند تولید انرژی هسته ای و کاربرد های آن📝طرح درس روزانه تقسیم بر دو عدد دو رقمی، صفحه 68 ریاضی چهارم ابتدایی📝جزوه عملیات واحد 1 مخصوص دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی📝جزوه کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی به همراه حل نمونه سوالات جامع و کامل📝جزوه ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 مخصوص دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی📝جزوه عملیات واحد 2 مخصوص دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی