115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso" /> 115%;font-family:Arial,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso" />

عنوان(تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ))

تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ)|عنوان|اف بی|39015576|دانلود تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ) , دانلود تاریخ دوره اسلامی ,مجموعه تاریخ , دانلود , تاریخ دوره اسلامی(مجموعه تاریخ) , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , فروشگاه فایل
هم اکنون فایل با مشخصه ی تاریخ دوره اسلامی (مجموعه تاریخ) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحینام آورترین فرد در دربار محمود غزنوي


فردوسی با شاهنامه مشهورش 2. ابوریحان بیرونی چنانکه حتی
حکم قتل ابوریحـان بیرونـی بـه جهـت عـدم درك یـک
واقعیت علمی صادر نمود ولی با وساطت منشی خودش ابونصر مشکان ازچنین اشتباه
بزرگی دست کشید
.

بایستی گفت سلطان محمود غزنوي حنفی مذهب و تعصب بسیار شدید
داشته است چون در دوره محمود غزنـوي اسـت


که تبلیغات دعاه اسماعیلی در ماوراء النهر و خراسان عده
زیادي از مرردم را به این آیین وادار نمـوددرکجـا از ایشـان
را مییافت به قتل میرساند مخصوصاً به آن علت که دعاه اسماعیلی اهل ایران را که
ازخلفاي فاطمی مصر میخواندند دلیل


آن هم بر این بوده است که این خلفا مدعی بنی عباسی مورد
ستایش محمود بودند بـه همـین سـبب واژه قرمطـی دایـر
گشت یعنی اسماعیل و طرفداران فاطمیون.

وي یاران مجدالدوله را به جرم معتزلی بودند همگی را از دم
تیغ گذراندند و کتابخانه آنها را به آتش کشید چنانکـه در


بالا هم ذکر کردیم محمود فردي طماع و آزمند بوده است بیشتر
غزوات او ظاهراً به نیت اسلام وجهاد علیه کفار بوده ولی


غرض اصلیاش غارت معابد پرثروت هند و آوردن آن ثروتها به
دیار خود بوده است


محمود در این دوران حکومت خود از وزرایی سود میبرد که از
جمله این وزاء نظام الملک بوده است اگرچه اولـین وزیـر


وي ابوالعباس فضل بن احمد اسفراینی بوده است ولی او را
درسال 401 عزل نمود و این پست را به ابوالقاسم احمـد بـن


حس میمندي رسید اسفراینی کتاب شاهنامه فردوسی را براي نشان
دادن فضل و ادب و هنر خـودش بـه عربـی ترجمـه


نمود و حتی گویا موجب محرومیت فردوسی از دریافت پاداش خود
گردید و آخرین وزیر سلطان محمـود غزنـوي ابـوعلی


حسن بن محمد بن میکال معروف به حسنک وزیر بود.غوریان (543 تا 612 ه. ق)

غور ناحیهاي کوهستانی و وسیع بین هرات و غزنه با
مرکزیت شهر فیروزکوه بوده اسـت. مـورخین نسـب غوریـان را بـه


ضحاك تازي میرسانند که وقتی فریدون بر او پیروز شد طایفهاي
از اولاد او به غور گریختند و قلعههاي مسـتحکمی بنـا


کردند و حکومت غور در اولاد ضحاك موروثی شد. غور در سال 31
هـ. ق در عهد خلافت عثمان و یا طبق قول جوزجانی


در عهد خلافت حضرت علی (ع) فتح شد و شنسب از دست حضرت علی
عهد و لواء حکومت غور را دریافت داشت لذا بـه


آنان، آل شنسب هم می گویند.

این سرزمین تا مدتها پس از ورود مسلمانان به ایران به کیش
بودایی گرایش داشتند. مسلمانان چندین بار به این ناحیه


یورش بردند، اما با مقاومت مردم این سرزمین روبهرو شدند. در
اواخر سدهي دوم هجري قمري مـردم ایـن سـرزمین بـه تدریج دین اسلام را پذیرفتند
.
در ابتدا حکومت غوریان به منطقه غور محدود میشد. آنان با
حاکمان اموي مخالفت بودند لذا در قیام ابومسلم و دعـوت عباسیان حضور داشتند
.

بعدها در دورة هارون الرشید امیر نجفی نهاران از او
عهد و لواء گرفـت. غوریـان در دورة محمـود


غزنوي شروع به افزایش متصرفات خود کرده به مرور بر خراسان،
غزنـه، بامیـان و هنـد مسـلط شـده امـارت خـود را بـه


سلطنت تبدیل کردند. این حکمرانان لقب غرشاه (غر در پشتو به
معناي کوه است) داشتند
.


مطالب دیگر:
آموزش نرم افزار revit به طور کامل همراه با تصاویرپژوهش پایان ترم ساختمان های فولادی استاد قضاوینقشه های معماری و جزییات کامل پروژه یک بیمارستانمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی سیستم اطلاعات منابع انسانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی اعتماد سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنانمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رهبری خدمتگزارمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی جامعه پذیری سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندنمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلیمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره استعداد خستگی شغلیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ایمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره مدیریت کیفیت فراگیرمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملكرد مالیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهانمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیکمبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتریمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنتمبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت